JAARVERSLAG 2020

 

Het jaar 2020 stond voor India, evenals in veel landen, in het teken van het Covid 19 virus.

De regering van de deelstaat Tamil Nadu, waar wij onze projecten hebben heeft op 23 maart voor 3 weken de lockdown afgekondigd. Alle economische activiteiten (behalve winkels die medische- en kruidenierswaren verkopen), onderwijsinstellingen, visserij, bouw en landbouw zijn stopgezet.

Onze 3 partners, Venadu Ladder Foundation, Sigaram en SISP richten zich alle 3 op educatie van kansarme en kwetsbare jongeren. Voor alle 3 de partners geldt dat de Corona pandemie enorme gevolgen heeft voor de mensen die aan hen verbonden zijn.

Ernstige problemen waarmee ze geconfronteerd worden zijn:

Honger

Overbevolkte huizen waar sociale afstand niet gehouden kan worden

Huiselijk geweld

Vrouwen en kinderen worden extra zwaar getroffen

Banenverlies, de mensen in ons projectgebied zijn veelal dagloner, geen werk = geen geld

Ziekenhuizen kunnen niet bezocht worden

Onderwijs voor arme kinderen is weggevallen

Angst, eenzaamheid en gevoelens van wanhoop

Mensen hebben ernstige financiële problemen.

 

De regering van Tamil Nadu heeft de armen in de maanden april en mei 1000 roepies (= € 12,-) gegeven buiten de 20 kg rijst die ze elke maand ontvangen. Deze hulp is echter veel te weinig, voor mensen die ook huur, gas en electra moeten betalen.

Onze partners doen wat ze kunnen.

Voedsel verstrekken aan armen, SISP heeft een speciaal programma opgezet: Meals on Wheels

(300 zeer arme families, vrouwen van de 40 women groups, families van de drop-out kinderen die een opleiding volgen bij SISP krijgen een basispakket, gedistribueerd door circa 20 vrijwilligers met speciale bescherming van de regering om dit werk te doen).

Uitdelen van maskers, de overheid heeft strikt bevolen om een masker te dragen bij het naar buiten gaan. Er zijn circa 3000 maskers verstrekt. Bij SISP worden die in het eigen werkcentrum gemaakt.

Voorlichting geven over hygiënemaatregelen

Telefonisch contact en per email van docenten met de studenten

Covid-19 noodhulp in samenwerking met Wilde Ganzen voor onze samenwerkende Indiase partners

Tijdens de wereldwijde Corona pandemie heeft Wilde Ganzen de beslissing genomen om tijdelijk geen 50% maar 100% ! premie op het geld te geven van Nederlandse Stichtingen.

Zij hebben in totaal circa 250 aanvragen ontvangen. Eèn voorwaarde was wel dat er al een eerdere samenwerking met de partner in India geweest is.

Stichting Ladder daar dankbaar gebruik van gemaakt en hebben wij voor onze partner Sigaram noodhulp aangevraagd.

 

Concreet is het volgende gerealiseerd:

Rijst, linzen, groente fruit en medicinale kruiden zijn geleverd aan 120 families (578 personen). De producten werden bij herhaling geleverd en zorgde ervoor dat deze mensen gezond en weldoorvoed een maand konden doorkomen. De hulp die wij boden was de enige hulp die deze gezinnen ontvingen gedurende deze extreem zware tijden.

Het verspreiden van gezichtsmaskers en zeep aan 320 families (1580 maskers). Het verspreiden van informatie aan deze families om bewustzijn te creëren over de gevaren van Covid en vooral ook waar op te letten (handen wassen en afstand houden etc.).

2.1. Het creëren van een ruimte in het studiecentrum van Sigaram waar op een goed niveau online onderwijs gegeven kan worden. We hebben de ruimte uitgerust met de juiste hardware, software en infrastructuur. Een videocamera, een interactief smartboard en een audiovisuele installatie werd aangeschaft en geïnstalleerd.

Elektriciteit werd daarvoor uitgebreid en kleine interieuraanpassingen werden gedaan. Een lange termijninvestering om te kunnen starten met online educatie om de onbereikbaren te bereiken.

2.2. We hebben de leerkrachten van onze faculteit opgeleid om online lessen te kunnen geven. Het is een uitdagend proces om deze geheel nieuwe vorm van onderwijs vorm te geven.

Vanaf de eerste week juli zijn we begonnen met de online lessen, begeleidingsprogramma’s, bewustmakingsprogramma’s en counseling. 314 studenten hebben geprofiteerd van online lessen.

 

Kosten

1.1                                           €    3.610,-

1.2                                           €    2.707,-

2.1 en 2.2                               €    5.343,-

Totaal                                      €  11.660,-

Waarvan zowel Stichting Ladder als Wilde Ganzen €  5.830,- betaald hebben.

Tevens hebben wij aan onze zusterorganisatie VLF  € 2.000,- als noodhulp geschonken.

Van dit bedrag zijn betaald:

Levensmiddelen                  €  1.636,-

Zeep                                       €     146,-

Maskers                                 €       36, –

Transport                               €     182,-

Kortom, met de geschonken noodhulp, met of zonder samenwerking met Wilde Ganzen zijn veel mensen tijdens deze moeilijke periode geholpen.

 

Educare & “reaching out the unreached”

Het tweede jaar van het door ons i.s.m. Sigaram opgezette Educare programma is in 2020 van start gegaan. Er is een eerste goede start gemaakt met de online lessen gegeven aan 102 peronen, waarvan 73 vrouwen. Vakken die onderwezen worden zijn: wetenschap, wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde, argumentatieleer, maatschappijleer en levensvaardigheden. Ook toetsen zijn online afgenomen. India Onafhankelijkheidsdag (15 aug), Lerarendag (14 nov), dag van de mensenrechten (10 dec) zijn ook online gevierd. 24 Studenten werden voorbereid om mee te doen met het Wetenschapscongres voor kinderen. Zij hebben 12 mini onderzoeksprojecten voorbereid, allen met als onderwerp Eco systemen ten behoeve van duurzaamheid. Goed nieuws is dat 2 projecten geselecteerd zijn voor het Tamil Nadu Staatsniveau en 4 studenten zijn geselecteerd om het wetenschapscongres op staatsniveau bij te wonen en te praten met wetenschappers.

Sigaram heeft een nieuwe projectaanvraag “reaching out the unreached” ingediend bij Stichting Ladder in samenwerking met Wilde Ganzen. Het doel: 200 arme en kwetsbare studenten, met meisjes als voorkeur, via online onderwijs voor te bereiden voor verschillende examens en de ontwikkeling van vaardigheden.

Benodigdheden en kosten:

100 Samsung Galaxy Tablets (1 tablet voor 2 leerlingen) à € 136,-  = € 13.623,-

Internet verbinding (100) à € 29,76 = € 2.976,-

1 Interactive Smart Board à € 3.221,-

1 Printer Xerox Machine Canon à € 1.748,-

Totaal   € 21.568,-

Wilde Ganzen zal 1/3 voor haar rekening nemen ( € 7.189,-), Stichting Ladder met Sigaram samen 2/3 (€ 14.378,-).

Door donaties en activiteiten (o.a. Kerstactie) is het benodigde bedrag behaald!

 

Women empowerment project

Het in 2019 gestarte Women empowerment project, in samenwerking met Sigaram (NGO India), Stichting Ladder en Wilde Ganzen hebben wij in 2020 voortgezet.

Doel: jaarlijks rond de 150 jonge meisjes/vrouwen, tussen de 16 en 27 jaar) helpen aan een betere toekomst.

Hoe: jaarlijks 30 vrouwen te begeleiden en trainen voor, door de overheid voorgeschreven landelijke toelatingsexamens voor hoger onderwijs (geneeskunde, engineering en technologie, economie, recht en milieukunde.

20 vrouwen op te leiden en voor te bereiden op toelatingsexamens voor overheidsfuncties

100 vrouwen op te leiden voor functies bij maatschappelijke- en overheidsorganisaties. De opleiding van slimme, maar zeer arme meisjes en jonge vrouwen sluit heel vaak niet aan op de eisen die gesteld worden aan vervolgopleidingen en kansrijke banen. Door spoedcursussen en trainingen kunnen zij toch toegang krijgen tot deze vervolgopleidingen en zo missen zij niet de kans op een betere toekomst. Met een beperkte investering van € 340,- per meisje krijgen zij een beter toekomstperspectief.

Het eerste half jaar van 2020 hebben wij heel hard gewerkt om de gelden te werven.

Dit werven deden we door:

De kerstkrans workshops actie

Verkoop van vlaggenlijnen en andere producten gemaakt door onze meisjes van het Skill Centrum

Verkoop van handgemaakte engeltjes

Presentatie gehouden in een kerk

Oproep tot donaties op social media

Schenkingen van bedrijven en privé donaties plus onze vaste trouwe donateurs.

We zijn blij en trots dat het ons gelukt is om 1/3 (€ 11.350,-) van het totale te werven bedrag (€ 34.050,-) te hebben opgehaald.

Sigaram moest ook 1/3 bijleggen middels werving in India. Dat was voor hen een hele uitdaging, omdat fundraising in India zelf nog een lange weg te gaan heeft. Om hen te helpen mocht Sigaram op kosten van Wilde Ganzen een cursus volgen in India om aldaar te leren fondsenwerven. Godwin Jinu heeft een hele week een cursus gevolgd om kennis op te doen met een cursus van “Change the game academy”. En het resultaat is dat het hen gelukt is dit bedrag bij elkaar te krijgen.

Hoe?

Door donaties van individuen, professionals, weldoeners en vrijwillige bijdragen van de begunstigden van de Sigaram-activiteiten.

Inkomsten uit opleiding en professionle hulp aan onderwijsinsellingendoor Sigaram Team

Verkoop van boeken en studiemateriaal.

Om commitment te creëren wordt er ook een hele kleine bijdrage gevraagd van alle geselecteerde toekomstige cursisten.

Het team draagt ook nog eens bij doordat drie van hen geen salaris vragen voor hun werk bij Sigaram.

Er zou in principe in juni van start zijn gegaan ware het niet dat de Corona-epidemie het een en ander vertraagd heeft. Door Covid 19 moet het reguliere programma aangevuld worden met online lessen en begeleiding. Er is soft- en hardware nodig om dit binnen Sigaram voor deze groep meisjes mogelijk te maken en gaat om een bedrag van € 5.383,-

 

Water en sanitatie project

zijn, in samenwerking met Wilde Ganzen, tot stand gekomen.

Dit Water en Sanitatie Project voor St. Gabriel in Tamil Nadu is heel belangrijk voor deze gemeenschap om de volgende redenen:

Het dorp is gelegen aan de oever van de rivier en het community center op de top van de heuvel. Bij overstromingen, die in dat gebied veelvuldig voorkomen vluchten de mensen naar de top waar het Community Center is.

Het Centrum wordt gebruikt als een noodzakelijke ruimte voor familie en sociale bijeenkomsten.

Tussen de 1000 en 3000 mensen maken gebruik van dit Center

Het Centrum is een goede schuilplaats bij een calamiteit of afsluiting van een energiebron bij een ramp

De Center Hall met een goede watervoorziening zal gebruikt kunnen worden voor verschillende trainingen voor de jeugd, vrouwen en boeren.

Het realiseren van dit gebouw is ook door mensen in India geld geworven en hebben mensen lokaal bijgedragen in de vorm van arbeid en materialen. Een mooie samenwerking tussen India en Nederland. Het gebouw is eind november geopend.

 

Skill Center

De situatie rondom ons Skill Center is in 2020 zeer nijpend. Het centrum is maanden gesloten geweest vanwege de lockdown door de regering. Alle cursussen hebben dus stilgestaan. Gelukkig hebben we het personeel wel doorbetaald, zodat hun gezinnen in ieder geval hun bestaan voort kunnen zetten.

Ook het winkeltje plus de dependance in de stad heeft amper kunnen functioneren door de ernstige situatie waarin het gebied zich bevindt. Onze zusterorganisatie VLF heeft als alternatief besloten om het stuk grond rondom ons centrum te transformeren tot een ‘Nursery Garden’ (een kweekplek voor planten). We hopen dat dit nieuwe initiatief extra geld gaat genereren.

 

Mondkapjes actie

Toen begin maart Covid 19 zich genadeloos over de wereld verspreidde en Nederland niet oversloeg, werd het dragen van mondkapjes al gauw vrij normaal in het dagelijks ambassadrice Lilian van Houten zette gelijk een actie op touw om zelf mondkapjes te fabriceren. Samen met circa 7 andere vrijwilligers maakten zij vele mondkapjes (met hulp, waarvoor dank, van Matson naaimachines Rotterdam). Het streven was 250 stuks maar daar is uiteindelijk ruim overheen gegaan. De actie werd gecommuniceerd via alle social media kanalen en zeer goed opgepikt. Het was zeer dankbaar werk; bijdragen aan onze eigen bescherming en tegelijkertijd geld ophalen voor eerste hulp voor de vele door Covid getroffen mensen in India.

Najaar acties

Door Covid is de Swan Market op zondag 25 oktober niet doorgegaan. Als alternatief is in het atelier van Eileen O’Neill op 21 november een open huis gehouden volgens de Covid regels voor de verkoop van onze handgemaakte producten (vlaggenlijnen, beschermengel, kettinkjes, rieten manden, tuinschorten, macramé flessenhangers en easy zippers) met een opbrengst van € 446,-.

Verder is de decembermaand de kerstkransenmaand. Geen workshops helaas dit jaar maar wel heel veel bestellingen, in totaal 90 stuks. De verkoop van handgemaakte producten ging ook door, de totale opbrengst is € 6.554,-!!

Met dank o.a. aan een aantal ondernemers, die ondanks de enorme zware tijd waarin zij verkeren, toch een bijdrage leverden in de vorm van een bestelling of in de vorm van verkoop van onze artikelen. Met name willen wij noemen: Angela’s Hair in Capelle ad IJssel, Master’s Coffee and Tea op de Lusthofstraat (mondkapjes met koffiebonen), Joy Coffee op het Groenendaal en La Luna schoonheidssalon in Lekkerkerk (€ 400,- verkocht aan Zippers).

Ook Dela uitvaartcentrum deed een bestelling van Zippers en mondkapjes voor al het personeel.

 

Procentuele kosten van de jaarrekening 2020

In 2020 heeft Stichting Ladder 5,9% kosten gemaakt. Dit betekent dat 94,1% van alle ontvangen gelden daadwerkelijk ten bate zijn gekomen aan onze projecten. Een gedetailleerd overzicht van de kosten en baten kunt u vinden op onze website onder het kopje “Wie zijn wij” Jaarrekening 2020

 

Ambassadrice

Stichting Ladder heeft vele vrijwilligers die ons op een of andere manier helpen maar één persoon Lilian van Houten is De Ambassadrice van onze Stichting.

Met haar tomeloze inzet en enthousiasme zet zij zich al jaren in, om met alle soorten acties geld op te halen voor onze doelen in India. Het is inmiddels een traditie geworden, begin december, de kerstkransenactie. Lilian heeft er inmiddels zoveel gemaakt dat het niet meer te tellen is. Zonder haar zouden onze projectdoelen moeilijker te verwezenlijken zijn, heel bijzonder, zo’n geweldige inzet!!